Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Specialistsjukvård - En inventerings 2016

Unpublished

Allergikompetenscentrum Syd (föregångare till KAAK) utförde 2007-2009 en inventering av ASIT-verksamheten i Södra sjukvårdsregionen som visade på stora regionala skillnader mellan utbud och genomförande av ASIT beroende på varierande tillgänglighet. Sedan 2009 har stora strukturella förändringar genomförts såsom ny förvaltningsuppdelning i Region Skåne samt nya nationella riktlinjer för behandling av astma/KOL och andra ASIT former.  

Under senaste året har KAAK fått indikationer på svårigheter att få ASIT-behandling eller annan avancerad behandling för barn såväl som för vuxna. Detta gäller även födoämnesprovokationer. Med detta som underlag, och med stöd av de nationella riktlinjerna, fann Kunskapscentrum att det förelåg behov av en ny utvidgad inventering, riktad till alla specialistenheter (både privata och offentliga) i Skåne, för barn respektive vuxen, inom diagnosområdet. Detta för att få en bild av hur tillgängligheten avseende utredning och behandling ser ut och var KAAK kan vara ett stöd för lika vård för patientgruppen oavsett förvaltningstillhörighet.  

Tidigt 2016 skickades enkäter ut till 28 identifierade specialistmottagningar i Skåne som följdes upp med ett personligt besök för vidare information.

Läs mer i vår sammanställning: Inventering av Skånes specialistenheter inom Allergi och Astma avseende bemanning och behandlingsmöjligheter 2016. Länk till PDF.