Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Ny utvärdering av nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

 

Astma och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) orsakar betydande sjuklighet och lidande hos en stor andel av Sveriges befolkning.

Båda sjukdomarna är viktiga att diagnostisera så tidigt som möjligt för att kunna ge rätt vård. Det finns i dag en underdiagnostik av både astma och KOL – särskilt av KOL. Detta innebär att många personer är utan effektiv behandling, med sämre hälsa som följd. Vården måste därför bli bättre på att upptäcka patienterna med astma och KOL. 

 

Socialstyrelsen har genom en enkätundersökning i januari 2018

 • Socialstyrelsen har kartlagt hur landstingen, regionerna och kommunerna mottagit riktlinjerna för vård vid astma och KOL, samt vilka åtgärder de vidtagit med utgång från dessa riktlinjer.
 • Utgångspunkten för utvärderingen har varit följsamheten till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.

 

Utvärderingens syfte

Rapport är en utvärdering av landstingens och regionernas strukturer och processer för den vård som ges vid astma och KOL. Syftet med rapporten är att öppet jämföra och utvärdera vården utifrån följande frågor:

 • Bedrivs vården vid astma och KOL i enlighet med rekommendationerna i de nationella riktlinjerna?
 • Bedrivs vården vid astma och KOL i enlighet med de sex kriterierna för en god vård och omsorg, det vill säga är vården och omsorgen kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig?

Utvärderingen visar, glädjande nog, att en hel del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Det visar sig tyvärr också att många verksamheter inte följer de nationella riktlinjerna. Men framför allt visar utvärderingen på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Något som har stor prioritet i riktlinjerna är rökavvänjning vilket enligt uppföljningen inte har hörsammats. 

Socialstyrelsen kommer att utvärdera vården vid astma och KOL på nytt inom några år och då följa upp resultaten från denna rapport. Myndigheten kommer då att främst fokusera på de förbättringsområden som har identifierats.

Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp http://jerseyares.com

 

Förbättringsområden

 • Fler verksamheter behöver erbjuda diagnostisering med spirometri.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda allergiutredning till barn och ungdomar med misstänkt astma.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda rökavvänjning till patienter som röker.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda patientutbildning.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda skriftliga behandlingsplaner till patienterna.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda patienter uppföljning och återbesök.
 • Fler verksamheter behöver erbjuda fortbildning till personalen.
 • Ha tillgång till astma- och KOL-sjuksköterska.
 • Fler verksamheter behöver samverka för att få en gemensam syn på processen för en god vård vid astma och KOL.

Socialstyrelsen lyfter även vikten av att fler behöver ansluta sig till nationella kvalitetsregister (Luftvägsregistret) eftersom det ger bättre förutsättningar för att kunna följa vårdens utveckling vid astma och KOL.

Socialstyrelsen betonar också att rutiner för omhändertagandet av patienter med astma och KOL behöver finnas inom samtliga verksamheter dels för att få en jämlik vård, dels för att säkerställa patientsäkerheten för den enskilda individen.

Utvärderingen, av de nationella riktlinjerna för astma och KOL, är viktig att ta med sig i arbetet med astma/KOL-mottagningarna.

 

Mer information

Rapporten sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat.

Till Socialstyrelsens utvärdering av vård vid astma och KOL