Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Personalinformation

Om patientinformation

I samband med kallelsen för planerad spirometriundersökning ska information om undersökningen skickas till patienten.

I informationsbrevet ska det framgå hur undersökningen går till och vad som gäller för medicinering innan undersökning.  Se informationsblad om Spirometri lungfunktionsmätning.

Spirometriundersökning

Vid behandlingsuppföljning bör patienten ha tagit sin basmedi­cinering som ordinerat, men avstått från kortverkande beta-2-stimulerare.

För utsättande av läkemedel, innan spirometriundersökningen, gäller rekommendationer enligt kunskapsblad om Reversibilitetstest spirometri - vuxen och Reversibilitetstest spirometri - barn upp till 12 år.
 

Undersökningsförfarande

 • Patienten informeras om undersökningen. Tolk används vid icke-svensktalande patient

 • Löst sittande kläder

 • Patienten sittande med rak rygg

 • Tandprotes ska sitta kvar. Större risk för läckage om den tas ur

 • Näsklämma på

 • Notera om undersökningen inte varit optimal (smärta, språk­svårighet, med mera).

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, astma/KOL sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Region Skåne

Uppdaterad: april 2020

 

Bild: 
Bild på instruktionsblad till patient
Höger fältet: 

Oavsett om VC eller FVC ska utföras ska patienten ta 3 - 10 normala andetag innan. I vissa spirometrar kan dessa andetag tas med munstycket i munnen.

Vid mätning av FVC och FEV1, maximala forcerade utandningar, ska tre godkända blås utföras. Två av blåsen ska vara reproducerbara.

 • Platå ska ha uppnåtts, det vill säga volymminskningen ska vara < 0,025 L under den sista sekunden. Blåstid för vuxna > 6 sekunder och för barn > 3 sekunder. Kortare tid kan räcka för vältränade personer och yngre barn.

 • Alla blås ska ha en tydlig peak. Ut­andad volym får ej överstiga 5 % eller 0,15 L av FVC innan maximal utandningshastighet har uppnåtts.

 • FVC och FEV1 bör inte skilja > 3 % mellan de olika blåsen.

 • Om inspiration ska mätas, efterföljs den forcerade utandningen av en maximal forcerad inandning.

 • Om en korrekt FVC inte kan uppnås ska långsam vitalkapacitet VC mätas.

 • Vid beräkning av kvoten FEV1/ FVC (VC) används de högst uppmätta värdet av FVC (VC) och FEV1.