Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Personalinformation

Reaktioner i samband med intag av penicillin eller andra β-laktamantibiotika är vanliga. 

En viktig uppgift är att diagnostisera penicillinallergi rätt så att svåra och livshotande reaktioner undviks samtidigt som patienter inte felaktig får sjukdomsbestämningen penicillinallergi.

Misstänkt penicillinallergi hos barn

Handläggning

1.   Utslag utan klåda

Magbesvär med illamående, diarré. Fortsätt, om möjligt, pågående behandling. Ingen utredning krävs. Penicillin kan åter ges vid behov.


2.   Utslag med klåda eller lindrig urtikaria 

Avbryt behandlingen. Ompröva indikationen för fortsatt antibiotikaterapi.

Om symtom uppstått under de första tre behandlingsdygnen, föreslås utredning på barnkunnig mottagning.

Reaktioner som uppstår efter 72 timmar är inte IgE-medierade.

Om hudreaktionen är av lindrigare karaktär och uppstått efter 72 timmar kan patienten utredas med peroral endosprovokation, främst av psykologiska skäl. Om ingen reaktion uppstår då, kan penicillin ges framgent.


3.   Uttalad urtikaria samt led- och ansiktssvullnad

Avbryt behandlingen. Recidivrisk föreligger. Remiss till specialistmottagning.


4.   Anafylaxi, mukokutant syndrom eller annan intensiv hudåkomma

Avbryt behandlingen. Patienten ska framgent inte ha penicillin men bör remitteras till specialistmottagning för vidare information och handläggning. 

 

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Hampus Kiotseridis, legitimerad läkare, Barnläkargruppen Sparta, Lund

Källa: Barnallergisektionens riktlinjer (BLF Allergisektion), www.barnallergisektionen.se

Uppdaterad: mars 2019

 

Bild: 
Bild på olika penicillinpreparat
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

De vanligaste symtomen är gastrointestinala besvär, exantem med eller utan klåda, urtikaria av olika grader. Mer ovanligt är angioödem, anafylaxi, serumsjukebild och mukokutant syndrom (inklusive Steven- Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).


Det är vanligt med hudreaktioner i samband med infektion, speciellt hos barn. Detta kan ibland misstas som reaktion på läkemedel.


Penicillin kan ge upphov till samtliga typer av allergiska reaktioner (typ 1-4 enligt Coomb och Gell).
 

Både major och minor determinants kan ge reaktioner, möjligen kan minor determinants oftare knytas till anafylaxi.