Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Luftvägsregistret

Unpublished

Logtyp Luftvägsregistret

Astma och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet och lidande samt i vissa fall för tidig död. Astma och KOL patienter har också visat sig ofta vara  underdiagnostiserade. 

Ett luftvägsregister för dessa patientgrupper har därför arbetas fram. Visionen för registret är att kunna bidra till lika vård för alla oavsett var i Sverige de bor.

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister och samtidigt blir det ett pedagogiskt förbättringsverktyg. Det kommer att generera värdefull data kring behandlingsresultat, eventuella skillnader i landet mellan kön och mellan åldersgrupper.

 

Med hjälp av återkoppling kan vårdenheterna följa hur deras patienter mår jämfört med patienterna i det egna landstinget samt övriga landet.

Statistiken redovisar såväl; struktur-, process- som resultatparametrar. Resultaten över tid kan sedan ligga till grund för utvärdering av den vård mottagningar eller vårdenheter ger och ska leda till kontinuerligt utvecklingsarbete. Registret ska vara funktionellt för användaren.                

För mer information gå till Luftsvägsregistrets hemsida på https://lvr.registercentrum.se/

Årsrapporter för Luftvägsregistret finns på Registercentrums hemsida Luftvägsregistrets Årsrapport

 

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister byggs upp av professionella yrkesgrupper och är verktyg som ger vården i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett lärande och ständigt förbättringsarbete. Nationella kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska kvaliteten i hälso- och sjukvårdens verksamheter systematiseras och fortlöpande utvecklas och säkras. Ett sådant system ska bland annat innehålla rutiner för uppföljning av verksamhetens resultat.

Registercentrum är en organisation som tillhandahåller nationella kvalitetsregisters IT-struktur och statistik och Luftvägsregistret är ett av dess många register. 

Läs mer om nationella kvalitetsregister som Luftvägsregistret på Sveriges kommuner och landstingshemsida om kvalitetsregister.

 

Information

För information om Luftvägsregistret.

Har du frågor och problem med Luftvägsregistret? Maila till luftvagsregistret@registercentrum.se

För information om register: www.kvalitetsregister.se

Från Nationella Kvalitetsregister SKL om krav på Information till patienter om kvalitetsregister

Artikel i AllmänMedicin, nr 1 2011: Kvalitetsuppföljning i primärvård – kan nationella register vara till hjälp? (PDF)

Svensk sjuksköterskeförening har i ett projektet kommit fram till ett förlag till omvårdnadsvariabler. Det utgör ett underlag som behöver diskuteras av respektive kvalitetsregister som själva avgör vilka av de föreslagna variablerna som är relevanta för det enskilda registret. Projektets förslag är ett första steg i arbetet med att utveckla omvårdnadsvariabler som kan användas av flera register. Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden, utgivare Svensk sjuksköterskeförening, text Åsa Andersson, december 2012

 
 

Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL
Skånes universitetssjukvård, Lund