Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

ABISS studien

Unpublished

Delrapport 1 - Publicera artikel

 

Astma och allergi tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar. De innebär inte bara en stor påverkan på barnens och familjernas vardag, utan sjukdomarna innebär även en stor samhällsekonomisk kostnad.

Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av allergiska sjukdomar bland tonåringar i södra Sverige. Dessutom undersöktes symtom, behandling och påverkan på det dagliga livet.

Studiegruppen bestod av 1 530 skolbarn i åldrarna 13 till 14 år, från 13 kommuner i södra Sverige. Uppgifterna samlades in via webbaserade frågeformulär. Studiens namn ABISS står för Allergibarn i Södra Sjukvårdsregionen.  

 

Resultat
Bland samtliga tonåringar i studien rapporterades att 32 % hade minst en allergisk sjukdom, 10 % rapporterade astmabesvär samt 13 % rapporterade allergisk hösnuva. Förekomsten av matöverkänslighet var 12 % och förekomsten av eksem var 11 % bland samtliga i studiegruppen.

Av de med astma hade nästan hälften haft minst fyra astmaattacker det senaste året. Lika många rapporterade också andra symtom relaterade till astma, som sömnpåverkan, svårigheter med sport och fritid, mm.

 

Slutsatser
Allergi är ett vanligt problem bland våra ungdomar i södra Sverige. Ett stort antal drabbade barn identifierades som odiagnostiserade och utan adekvat behandling.

 

Implikationer
Sjukvårdssystemet behöver förändra rutiner för att identifiera individer med allergisk sjukdom och kunna erbjuda adekvat behandling och på så sätt optimera barnens och ungdomarnas möjlighet att utvecklas fysisk psykiskt och socialt.

 

Publicerat
ABISS 1:a delarbete finns nu att läsa online i tidskrift “Journal of Asthma” med titeln: “The Southern Sweden Adolescent Allergy-Cohort: prevalence of allergic diseases and cross-sectional associations with individual and social factors”. 5 april 2018 (Länk till online artikel, tandfonline.com)

Authors: Therese Sterner, Ada Uldahl, Åke Svensson, Jonas Björk, Cecilia Svedman, Christel Nielsen, Alf Tunsäter, Magnus Bruze & Hampus Kiotseridis. 

 

 

----

 

 

Allergibarn i södra sjukvårdsregionen
en forskningsstudie om allergi och astma

Förekomsten av allergiska sjukdomar har ökat under de senaste 30 åren och är idag en av de vanligaste sjukdomarna i hela världen.  Det är fortfarande oklart varför det är så. I ABISS studien kommer vi att ha möjlighet att ta reda på hur stor andel av barn som lider av allergisk sjukdom, deras behandling och hur det påverkar deras livskvalitet.

AllergiKompetensCentrum Syd och Hudkliniken i Malmö, vid Skånes universitetssjukhus, undersöker därför ett urval på ungefär 5 000 barn och ungdomar för att ta reda på hur stor förekomsten är av allergiska sjukdomar, hur barn med allergi mår och hur allergin påverkar dem i sin vardag.

Vilka ska delta?

Barn i årskurs 7 och 8 på utvalda skolor i södra Sverige kommer att erbjudas att delta i studien. Barnen kommer att få frågor om eventuella symtom, om de har fått en allergisk diagnos, till exempel allergisk snuva, astma, eksem och om det finns någon överkänslighet för mat. Om alla svarar får vi information från ca 12 % av befolkningen fördelat på stad och landsbygd. I Södra sjukvårdsregionen finns 1,7 miljoner invånare och av dessa är omkring 40 000 barn mellan 13 och 14 år.

De som tillfrågats att delta i ABISS-studien, och tackat ja, ska svara på enkäten/frågeformuläret oavsett om de har allergiska besvär eller inte. För att få statistiskt säkrare resultat är det därför viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade deltar och fyller i enkäten. Det gäller samtliga elever i årskurs 7 och 8 på utvalda skolor samt deras målsman.

Studiens syfte

Förekomsten av allergiska sjukdomar börjar vanligtvis i barndomen och kvarstår hos en del under hela livet. Mer än 40% av alla barn drabbas vid något tillfälle av någon form av allergi. Allergi hos barn utgör en stor belastning för det enskilda barnet, på familjen och på samhället som helhet. Många barn är underbehandlade eller har symtom trots läkemedelsbehandling.

För att korrekt behandla dessa barn, är det viktigt att känna till hur stort problemet är idag. Mer kunskap om orsakerna skulle innebära större möjligheter att bromsa ökningen och även att lindra besvären bland dem som redan har astma eller allergisk snuva. Många barn påverkas i sitt dagliga liv både i skolan och på fritiden på grund av sina allergier.

Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att definiera förekomsten, svårighetsgraden av allergisk sjukdom och hur den påverkar livskvalitén.

Studiens utformning

Arbetet sker i samarbete med skolorna i södra Sverige. Elever i 13-14 års ålder från skolor i södra Sverige och deras föräldrar kommer att tillfrågas om medverkan i studien. Barn och föräldrar kommer att fylla i ett frågeformulär/enkät om förekomsten av allergiska sjukdomar. Barnen kommer också att svara på ett frågeformulär om sin livskvalitet.

Blodprov tas för allergidiagnos (gäller enbart för vissa utvalda skolor). Lapptest för att undersöka vilka barn som kan ha en kontaktallergi (gäller enbart för vissa utvalda skolor). Information om lapptestning (PDF)

Studien i Media

Så påverkar allergier ungdomar (Hallå Skåne P4 Radio Kristianstad) - Intervju med en ung allergisk patient och läkaren Hampus Kiotseridis.

Barnallergi kan ge men för hela karriärslivet (Morgon i P4 Radio Malmöhus) - Hampus Kiotseridis intervjuas om studien. 

Stor allergistudie ska hjälpa barn och tonåringar (Allt om Vetenskap & Hälsa)

Unga utfrågas om allergibesvär (Sydsvenska Dagbladet)

Allergistudie ska hjälpa tonåringar (Smålandsposten)

Unga får frågor om allergi (Blekinge läns tidning)

Unga får frågor om allergi  (Hallandsposten)

Telefonintervju med Hampus Kiotseridis (Radio Nyheterna SR Kronoberg)

Stor allergistudie bland unga (Dagens Medicin)

 

Kontakter

Samarbetspartners: Studien är ett samarbetsprojekt mellan Allergikompetenscentrum på Skånes universitetssjukhus, Hudkliniken i Malmö och Lunds universitet. Startdatum: 2012-08-01

 

Pressrelease från Allergikompetenscentrum på Skånes universitetssjukhus på MyNewsDesk.

För pressfrågor kontakta kommunikatör marianne.person@med.lu.se